درباره محمدعلی احمدی

  • نویسنده و پژوهشگر در زمینه توسعه فردی
  • مربی و منتور توسعه فردی
  • دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد
  • نویسنده کتاب مدیریت استرس در 6 دقیقه
  • نویسنده مقالات متعدد در زمینه توسعه فردی
محمدعلی احمدی